RSS

กรมการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 5 – 25 มิย 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครงาน 2555

12 มิ.ย.

กรมการบินพลเรือน

รายละเอียดการรับสมัคร กรมการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 5 – 25 มิย 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครงาน 2555

ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ

กรมการบินพลเรือน  กรมการบินพลเรือนเปิดสอบ,กรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555  งานช่าง นายช่างโยธา ช่างเครื่องกล เจ้าหน้าที่กู้ภัย สมัครกรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555

ด้วย กรมการบินพลเรือน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน กรมการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 5 – 25 มิย 2555 กรมการบินพลเรือน สมัครงาน 2555

กรมการบินพลเรือน  กรมการบินพลเรือนเปิดสอบ,กรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555  งานช่าง นายช่างโยธา ช่างเครื่องกล เจ้าหน้าที่กู้ภัย สมัครกรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักบริหารกลาง
ค่าตอบแทน 11,160 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขากรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555  งานช่าง นายช่างโยธา ช่างเครื่องกล เจ้าหน้าที่กู้ภัย สมัครกรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555

2. ตำแหน่งนายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาท่าอากาศยาน
ค่าตอบแทน 11,160 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือ
สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง หรือได้รับอนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางช่างก่อสร้าง
ช่างสำรวจ ช่างโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ตำแหน่งช่างเครื่องกล
จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาท่าอากาศยาน
ค่าตอบแทน 11,160 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิค
เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือทาง
อื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
จำนวน 4 อัตรา สังกัด
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
– ท่าอากาศยานอุดรธานี
– ท่าอากาศยานกระบี่
– ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ค่าตอบแทน 11,160 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขากรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555  งานช่าง นายช่างโยธา ช่างเครื่องกล เจ้าหน้าที่กู้ภัย สมัครกรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
จำนวน 4 อัตรา สังกัด
– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
– ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
– ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
– ท่าอากาศยานนราธิวาส
ค่าตอบแทน 11,160 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขากรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555  งานช่าง นายช่างโยธา ช่างเครื่องกล เจ้าหน้าที่กู้ภัย สมัครกรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
จำนวน 2 อัตรา สังกัด
– ท่าอากาศยานระนอง
– ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ค่าตอบแทน 11,160 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขากรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555  งานช่าง นายช่างโยธา ช่างเครื่องกล เจ้าหน้าที่กู้ภัย สมัครกรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง
จำนวน 1 อัตรา สังกัดท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ค่าตอบแทน 11,160 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขากรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555  งานช่าง นายช่างโยธา ช่างเครื่องกล เจ้าหน้าที่กู้ภัย สมัครกรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555

8. ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
จำนวน 3 อัตรา สังกัด
– ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
– ท่าอากาศยานชุมพร
– ท่าอากาศยานระนอง
ค่าตอบแทน 9,150 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา

กรมการบินพลเรือน  กรมการบินพลเรือนเปิดสอบ,กรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555  งานช่าง นายช่างโยธา ช่างเครื่องกล เจ้าหน้าที่กู้ภัย สมัครกรมการบินพลเรือนเปิดสอบ 2555

วิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ” (ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)

โฆษณา
 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: