RSS

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2555 ครั้งที่ 3 สมัครงาน 2555

18 มิ.ย.

\

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2555  ครั้งที่ 3 


คุณสมบัติของผู้สมัคร นางพรรณวดี  พลอยทับทิม  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  กรมการจัดหางาน  เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น  โดยผ่านองค์กร IM  ปี  ๒๕๕๕  ครั้งที่  ๓  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2555  ครั้งที่ 3 สมัครงาน ปี 2555 หางาน เชียงใหม่ 2555

๑.  ผู้ที่ต้องการฝึกงานเทคนิคระยะเวลา ๑ ปี  เพศชาย  อายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์  แต่ไม่เกิน ๓๐ ปี  ณ  วันรับสมัคร
๒.  ผู้ที่ต้องการฝึกงานเทคนิคระยะเวลา ๓ ปี เพศชาย  อายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปี  ณ วันรับสมัคร
๓. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.-ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (ช่างยนต์)    สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)   สาขาวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)    และสาขาวิชาการก่อสร้าง  (ยกเว้นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชางานสำรวจ)การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2555  ครั้งที่ 3 สมัครงาน ปี 2555 หางาน เชียงใหม่ 2555
๔. ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร   น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง  สุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ์
๕. พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับเกณฑ์ทหารแล้ว
๖. ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย
๗. ไม่มีความประพฤติเสียหาย
๘. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
๙. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
๑๐. สายตาปกติ และตาไม่บอดสี
๑๑. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทย  และระหว่างการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  ประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
–  เดือนแรกจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง ๘๐,๐๐๐ เยน หรือ ๓๓,๖๐๐ บาท (๑๐๐ เยน = ๔๒ บาท)
–  ตั้งแต่เดือนที่สองเป็นต้นไปจะได้รับค่าตอบแทน ๙๐,๐๐๐ เยน หรือ ๓๗,๘๐๐ บาท / เดือน หรือ ๔๕๓,๖๐๐ บาท / ปี และสามารถทำโอทีได้
–  ผู้ฝึกงานที่ฝึกงานครบ ๑ ปี จะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ (โบนัส) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เยน หรือ ๘๔,๐๐๐ บาท
–  ผู้ฝึกงานที่ฝึกงานครบ ๓ ปี จะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ (โบนัส) จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ เยน หรือ ๒๕๒,๐๐๐ บาทการรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2555  ครั้งที่ 3 สมัครงาน ปี 2555 หางาน เชียงใหม่ 2555

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร
๑. ใบสมัครสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครเลือกระยะเวลาที่ต้องการเข้าไปฝึกงานเทคนิค
๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๓. บัตรประจำตัวประชาชน   ทะเบียนบ้าน   หลักฐานการศึกษา  และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ  ๔. ประวัติส่วนตัว   ๕. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี
๖. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2555  ครั้งที่ 3 สมัครงาน ปี 2555 หางาน เชียงใหม่ 2555

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่   อาคารอำนวยการกลาง  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้นที่ ๑ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  ระหว่างวันที่  ๑๐  – ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   งานบริการจัดหางานไปต่างประเทศ   สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  ๐๕๓-๑๑๒๗๔๔-๖  ต่อ ๒๐ การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2555  ครั้งที่ 3 สมัครงาน ปี 2555 หางาน เชียงใหม่ 2555

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: