RSS

ด่วนมาก!! รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปทำงานประเทศเกาหลี กรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 3

18 มิ.ย.

 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปทำงานประเทศเกาหลี กรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 3  สมัครงาน ปี 2555 งานต่างประเทศ

นางพรรณวดี  พลอยทับทิม  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK)  เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี  ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ  (Employment Permit System For Foreign Workers : EPS)  ครั้งที่ ๓  ในประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต  ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์  ประเภทกิจการก่อสร้าง  และประเภทกิจการประมง  ซึ่งต้องเป็นคนหางานที่เคยเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและทำงานครบกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน  ซึ่งได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓ เป็นต้นไป  และมีความประสงค์เดินทางกลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้งหนึ่ง และจะต้องมีชื่ออยู่ในระบบด้วย  รับสมัครทั้งเพศชายและหญิง(ยกเว้นงานก่อสร้างรับเฉพาะเพศชาย)   อายุ ๑๘ – ๓๙ ปีบริบูรณ์  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ทางการเกาหลีกำหนด  มีความประพฤติดีและไม่มีประวัติอาชญากรรม  เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ    เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลีและไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปทำงานประเทศเกาหลี กรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 3  สมัครงาน ปี 2555 งานต่างประเทศ หา งานเชียงใหม่ งานที่เกาหลี ปี 2555

               ผู้ต้องการสมัครงานจะต้องนำเอกสารในการสมัครงานได้แก่  ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ชุด   ๒. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน จำนวน ๒ ชุด   ๓. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ในระหว่างการทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๑ ชุด  พร้อมด้วยสำเนาตราประทับเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลีครั้งล่าสุด  ๔. รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ใบ  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  รับสมัครระหว่างวันที่  ๕ – ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ในวันเวลาราชการ  สามารถสมัครได้ที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน   อาคารสำนักงานประกันสังคม  เขตพื้นที่ ๓  ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  ดินแดง  กรุงเทพฯ   

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปทำงานประเทศเกาหลี กรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 3  สมัครงาน ปี 2555 งานต่างประเทศ หา งานเชียงใหม่ งานที่เกาหลี ปี 2555

               ดังนั้น  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนหางานที่มีความสนใจไปทำงานประเทศเกาหลียื่นใบสมัครภายในกำหนด    หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  อาคารอำนวยการกลาง  ชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข   ๐๕๓-๑๑๒๗๔๒-๖   ต่อ  ๑๙ – ๒๐  ในวันและเวลาราชการ หรือที่ http://www.policy.doe.go.th/ebookdoc/020400011499_0.pdf   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปทำงานประเทศเกาหลี กรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 3  สมัครงาน ปี 2555 งานต่างประเทศ หา งานเชียงใหม่ งานที่เกาหลี ปี 2555

โฆษณา
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: